Factuurgegevens

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Meer Leren en Ontwikkelen en op alle door Meer Leren en Ontwikkelen gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Meer Leren en Ontwikkelen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever of cursist wordt door Meer Leren en Ontwikkelen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor één maand tenzij anders aangegeven in de offerte. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan inclusief btw.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door:
(i) Schriftelijke (digitale) aanvaarding door de opdrachtgever of cursist van de offerte van Meer Leren en Ontwikkelen
(ii) – Indien geen schriftelijke (digitale) aanvaarding door de opdrachtgever of cursist – door de uitvoering van de werkzaamheden door Meer Leren en Ontwikkelen
(iii) – Indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van Meer Leren en Ontwikkelen – van een door de opdrachtgever of cursist verstrekte opdracht.

Artikel 3 Wijziging en opzegging van opdrachten

3.1 Indien de opdrachtgever of cursist na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen – anders dan van geringe aard – aanbrengt in de opdracht, is Meer Leren en Ontwikkelen gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

3.2 De overeenkomst moet door opdrachtgever of cursist schriftelijk worden opgezegd. Opdrachtgever of cursist is bij opzegging betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

3.3 Indien Meer Leren en Ontwikkelen voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever of cursist:

  • Bij opzegging tot drie weken voor aanvang van de opdracht geen geld verschuldigd aan Meer Leren en Ontwikkelen;
  • Bij opzegging tussen 3 weken en 1 week voor aanvang van de opdracht 50% van de overeengekomen prijs voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht verschuldigd aan Meer Leren en Ontwikkelen.
  • Bij opzegging minder dan 1 week voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever/cursist de volledige, overeengekomen prijs van de opdracht verschuldigd aan Meer Leren en Ontwikkelen;
  • Bij tussentijdse opzegging van een geaccepteerde offerte door de opdrachtgever of cursist ontstaat geen recht tot restitutie van het reeds voldane bedrag;
  • In het geval van uitzonderlijke (persoonlijke) omstandigheden kan Meer Leren en Ontwikkelen afwijken van de bovenstaande regelingen. De beoordeling van de uitzonderlijke omstandigheid is aan Meer Leren en Ontwikkelen.

3.4 De opdrachtgever of cursist heeft een bedenktijd van ten minste 14 dagen, geldend tot aanvang van de dienst, tenzij anders afgesproken in verband met de termijn van uitvoering. 

Artikel 4 Uitvoering van opdrachten, geheimhouding, privacy

4.1 Meer Leren en Ontwikkelen neemt naam-, adres-, telefoon- en e-mailgegevens van de opdrachtgever of cursist op in haar adressenbestand. Deze gegevens gebruikt zij ten behoeve van de organisatie van haar diensten en om de opdrachtgever of cursist desgewenst op de hoogte te stellen van het aanbod aan cursussen en trainingen verzorgd door Meer Leren en Ontwikkelen. De gegevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van het naar behoren uitvoeren van de dienst en na toestemming van de opdrachtgever of cursist.

4.2 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft Meer Leren en Ontwikkelen het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, Meer Leren en Ontwikkelen zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

4.3 Eenieder die vanuit Meer Leren en Ontwikkelen betrokken is bij de uitvoering van een dienst en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij of zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, is verplicht tot geheimhouding daarvan.

4.4 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.5 Meer Leren en Ontwikkelen is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever of cursist gespecificeerde doel.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Meer Leren en Ontwikkelen het auteursrecht op door Meer Leren en Ontwikkelen vervaardigde leermiddelen en cursusmateriaal. Het is derhalve niet toegestaan het materiaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van fotokopie of enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, te weten Meer Leren en Ontwikkelen.

5.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele typefouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de diensten vermeld op de website.

Artikel 6 Ontbinding

6.1 Meer Leren en Ontwikkelen is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

(i) de opdrachtgever of cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
(ii) na het sluiten van de overeenkomst Meer Leren en Ontwikkelen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever of cursist de verplichtingen niet zal nakomen, of
(iii) door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever of cursist niet langer van Meer Leren en Ontwikkelen  kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
(iv) voor een cursus of training minder dan het aantal vooraf aangegeven aanmeldingen zijn geregistreerd.

6.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Meer Leren en Ontwikkelen op de opdrachtgever of cursist onmiddellijk opeisbaar. Indien Meer Leren en Ontwikkelen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.3 Indien Meer Leren en Ontwikkelen tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 7 Klachten en geschillen

7.1 Meer Leren en Ontwikkelen zet zich in om de dienstverlening naar volle tevredenheid van de opdrachtgever of cursist te laten verlopen.

7.2 Klachten over de uitvoering van de dienstverlening moeten zo spoedig mogelijk en in ieder geval schriftelijk en binnen 14 dagen na dienstverlening bij Meer Leren en Ontwikkelen, t.a.v. Mary van den IJssel, worden ingediend, bij voorkeur via e-mail op info@meerlerenenontwikkelen.nl

7.3 Meer Leren en Ontwikkelen neemt uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de klacht contact op met de opdrachtgever of cursist om de gestelde klacht onderling op te lossen. 

Artikel 8 Betaling

8.1 Na de uitvoering van de werkzaamheden stuurt Meer Leren en Ontwikkelen een factuur. Betaling door de opdrachtgever of cursist dient te geschieden binnen 28 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Meer Leren en Ontwikkelen aangegeven. 

8.2 De factuur is inclusief btw.

8.3 Indien de opdrachtgever of cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is deze van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever of cursist is alsdan de wettelijke rente verschuldigd.

8.4 Indien de opdrachtgever of cursist in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever of cursist. Deze kosten bedragen ten minste 10%, met een minimum van € 125,- van het te vorderen bedrag.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1 Meer Leren en Ontwikkelen is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Meer Leren en Ontwikkelen toerekenbare tekortkoming. Meer Leren en Ontwikkelen is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde exclusief btw van de desbetreffende opdracht.

Artikel 10 Annulering of wijziging van diensten door overmacht

10.1 Meer Leren en Ontwikkelen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever of cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Meer Leren en Ontwikkelen geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Meer Leren en Ontwikkelen niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

10.3 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van Meer Leren en Ontwikkelen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Meer Leren en Ontwikkelen niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.4 Indien Meer Leren en Ontwikkelen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Meer Leren en Ontwikkelen gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever of cursist gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever of cursist en Meer Leren en Ontwikkelen is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.